بگو سنجاقکم هستی
عطر بهشت

 

 

 

 

امروز عاشورا  ست ......... 

 

 

عطــر بهشـت

 

 

 

خاک و خاکستر به هم آمیخته

 

وحشتِ غربت به عالم ریخته

 

آتش از جبـر حضورش بی قرار

 

شعله ها از شرم زینب در فرار

 

جــاری آبِ فــرات از اشـکِ اوسـت

 

کاش می زد بوسه ای برجان دوست

 

در میـانِ این هـمه بهـت و صدا

 

پـر شــده از گـل زمـیـنِ کربـلا

 

مستِ این عطـر بهشـتی شد هـوا

 

وای از گــودال و از خـونِ خـدا

 

عقل مجنون شد محـرم چون رسید

 

عشق ، با خورشید عاشورا ، دمید

 

 

<  مــانـی  >

 

عاشورای 1384

 

**********************

 

 

تکـه المـاسی که چشـم عاشقـم دنبال تو

 

 

تکـه ابـری ، تشـنه جانم آمـده در فال تو

 

 

تکه تکه ، تکه تکه ، دل بـبردی ، عاقـبت

 

 

تکـه ی زیـبا بـیا ، جان و دلـم شـد مـال تـو

 

 

< مـانی >

 

< از همون کتابم >

 

**********************

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢٠ - ماندانا ابری