بگو سنجاقکم هستی
 

  

 

     بازم سلام....

      نمی خواستم به روز کنم ، چون دلم می خواست حداکثر نظرات را در مورد

      کارام  بدونم ، ولی طاقت نياوردم .

      پس فقط آخرين نوشته ام رو نخونيد...اگر قبلی ها  رو نخونديد ، در مورد

      اونها  هم نظر بدين ، بی نهايت خوشحالم می کنيد .

 

 

       شکست شيشه دل از همهمه سکوت تو

                چـگونه باورم شـود ، غلغـله هبـوط تو

                            شکسته های تيز دل ، چنان بريده طاقتم

                                   که عاشقانه می کشد ، به لوح جان خطوط تو

 

                                                       < مانی >

 

             از کتاب : * بگو سنجاقکم هستی *

 

 

       

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢ - ماندانا ابری