بگو سنجاقکم هستی
 

 

 

     *** غیر ممکن

 

           می توان در شـب چـراغ ماه را انـکار کرد

                          می توان در روشنـی خـورشید را انکار کرد

           می تـوان از دره ها کـوه بلـنـدی سـاز کرد

                         می توان آن کـوه را بر دوش مـوری بار کرد

           می توان رود خـروشـان را به قـلـه راه داد

                        می تـوان آن قــلـه را تا آسـمــان هـمـوار کرد

          می توان دریـای آبـی را به چـاهی جـای داد

                       چاه را خشکاند و صد چشمه در آن بیـدار کرد

         می توان شهری چراغان کرد با یک نور شمع

                       با دو صـد مشـعل درون خـانه ای را تــار کرد

        می توان بر صخره ها گل های یاس و لاله کاشت

                        در گـلـسـتان گـل ندیـد و گـفـتگو با خـار کرد

 

                 غیر ممکـن هرچه گوئی می توان انجام داد

                خود بگو آیا توان عشـق تو را انکار کرد؟؟؟

 

                              < مانـی >

 

         از کتاب :  ** بگو سنجاقکم هستی **   

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/۳٠ - ماندانا ابری