بگو سنجاقکم هستی
لبخند زندگی

 

 

  لـبخـندِ زنـدگي  


             اي عـشق ، اي تلاطمِ بي انـتها ، بيـا

من را بِبَـر ميانِ سكوتي پُـر از صـدا

 

آنجـا كـه با نگـاه كتابي نوشـته اند

گـويـا تر از تمـامِ غـزل هايِ بي ريا

 

از دستِ سردِ فاصله ها مي تـوان گريخت

با گـرميِ حـضـورِ تـو اي شـعـله ي رها

 

در پيـلـه ي وجـودِ تـو پـرواز ديـده ام

يك آسـمان كـه مي كِشـَدَم تا به نا كجا

********

اي گم شده میان هـیاهـوی ‌سـرنـوشـت

پيـدا شـدي چه ديـر ، ولـي بـاز پُـر بـها

 

اين روزها هم آيِنـه نـقـاشِ چـيره دسـت

بر صـورتم كشـيده خطوطي به رنگِ"  ما "

 

بـا تو عـبورِ ثانـيه هـا سكـته كـرده انـد

لبـخـنـدِِ زنـدگي به درازا كـشـيده تا ....

   ( مانی )

 



 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱۳ - ماندانا ابری