بگو سنجاقکم هستی
 

    

    اين يکی جديده .....

   

 

 

     نامه...

      

 

            نامه از دست تو شکایت داشت

     وقت بگشودنش به بی تابی
 
          گفـت خطها کشیده ای برآن
 
                تا کنی عقـده های دل خالی
 
خط به خط با قلم زدی تیشه
 
       به میـان عبـور نـغـز کلام
 
           جای آن تیشه ها هنوزم هست
 
                  برتن جـملـه های بی اتمام
 
چه شده باز عـیـن طوفـانی
 
     گفته بودم مشو رفـیق هــوا
 
           رنگ آن آسـمان نـمی پـایـد
 
                 لحظـه ای آبی و دوباره سیاه
 
بارش چشم تو به نامه رسید
 
       شده تائـیـد غصه های دلت
 
            در جوابـت نوشتـه ام خطی
 
                " تا همیشه دلم سرایت هست "

                                                           ( مانی )

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٠/٢٧ - ماندانا ابری