بگو سنجاقکم هستی
سيم خاردار

 یک ترانه ی  قدیمی .....


 

سیم خار دارتو غـربتِ سـردِ خـودت

به غـصـه وا بسته شـدی

این همـه در دور و بَـرت

اما می گـی خسته شـدی

               با تیـرِ تنـهـائی و خشـم

              خنده رو در جا می کُشی

               دورِ بــلـورِ قـلـبـتــو

              سیمایِ خاردار می کِشی

رفتـه ، حالا تـنـها شـدی ؟

بـذار بـره وقـتـی پـریـد

بـردۀ احــســاس نـشـو

بـتاب ، مـغـرور و سـپـیـد

               تـوُ بازیِ نـفـرت و عشق

                آسِ بــرنــده دلــِتــه

              شادیِ تـو کـور می کـنه

              چشـمـائی که دشـمنـته

سیـمـایِ خار دار و بچین

بــزن به سیــمِ زنـدگی

شـعـرِ رهـائی رو بـخون

نمـون تـوُ چنـگِ بـردگی

       

 < مانی > 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٦ - ماندانا ابری