بگو سنجاقکم هستی
پری کوچک دريائی


پريِ كوچك دریائی

هیچ می دانی ، كه در اين بي خبري

تـو چـه نـزديـك تـر و خـوب تري

جايِ هر لحظه چه تنگ است ، چه تنگ !!

يا تـو يا لحـظه .... تو محبـوب تـري

                  تـنِ تـنـهائيِ مـن ، تنـهـا نيسـت

                   تـو بـر ايـن قـامـتِ يخ پيـرهنـي

                   آيِـنه خـيره بـه چـشمانـم گفت :

                   اينـك انـدازه تـر از مـن به منـي

زيـرِ پلـكِ شـبِ من غـوغائيـست

كوچه هايِ خوابم ،  مهتابي ست

و من  از خـاطـره ها مـي دزدم

وسعتـي را كـه همیشه آبـي ست

                 
                                قـصـه ي گُـم شـده در عمـقِ تو اَم

                 پـريِ كوچكِ احساسـم را
                                ياري كن

                 تا غـروبِ قلبم
                                فرصتي باقي نيست

                 جادويِ عشقت را
                                بر تَنم جاري كن

                                                    (  ماني  ) 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٥/۱٧ - ماندانا ابری