بگو سنجاقکم هستی
اعتراف سخت

 

 

اعتراف سخت

با همـه بـي نيـازي از دنيـا

برده ي يك وجودِ جاويـدم

آسـمانم پر از سـتاره ، ولي

 

من فقط یک شهاب را دیدم

 

او چـه زود از تمامِ من رد شد

كـه هـمـيشـه بـرايِ او ديـرم

سايه هائي كه شكلِ خاطره هاست

 

بـاز افـتـاده رویِ تقــدیـرم

  

ظـاهـرَن يك عروسـكِ نـازم

طرحِ لبخـندِ من تمـاشائيست

پشـتِ ايـن خـطِ قـرمزِ زيـبا

قصـه ي غصـه هايِ پنهانيست

 

مي سپـارم به بـازيِ گـريه

تيـلـه ي رنگـيِ نگـاهم را

غـايبِ تا هميشه حاضرِ من

بُرده همواره اشك و آهم را

 

جـمـلاتي عجيب مي گويـم

همه يك شعرِ تازه مي خوانند

اعـترافم به عشق آسان نيست

از من و دردِ من چه مي دانند

 

خـيره ام تا نهايـتِ ممـكن

بـه همـان آسمـانِ رويائي

كاش مي شد كنارِ او باشم

     مـرگ بر قيـد و بندِ دنيائي

 

 

 

                           (  مانـی  )

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٥/۸ - ماندانا ابری