بگو سنجاقکم هستی
** فراری

فـراري ....

از تو كجـا گـريـزم ؟  اي قـرقـيِ شـكاري

اي آشِـنـاتـر از درد ، مـعـنايِ بـي قـراري

اي سـبـزيِ گذشـته ، اي زرديِ پس از اين

خاكستري تر از بغض ، بر لب هميشه جاري

نامت شروعِ عشق است ، سر چشمه ي ترانه

من تشـنه كامِ‌ دل تنگ ، تو بركـه ي بهاري

از جنـگـلِ وجـودم ، آشفتـه رد شـدي و

هر شاخـه ي شكسته ، از توست يادگاري

باقـي تر از تنفس ، ياغـي تـر از هـوائـي

زنـدانيِ دلـم باش ، اي خواهـشِ فـراري

تو مـوجِ سركشـي و من ساحلم ، بكـوبم

هر ضربه ات در آغوش ، جادويِ ماندگاري

مرگ است آخرِ من ، قاتل چـرا تـو باشي

با جمله اي نفس گير ، كه :          

                                     دوستـم نداري

 

                                                           ( ماني )   

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٢٦ - ماندانا ابری