بگو سنجاقکم هستی
کما

 

 

كُـمـا

 

 

نام تـو را صـدا زدم ، صـدا ولي صـدا نبـود

بـرايِ خواهـشِ دلم در اين كـلام جـا نبـود

 

اگـر كـه دريـايِ غـرور ، سـدِ ميـانِ مـا نبود

چشمه ي اشكـهای من ، هميـشه بي بـها نبود

 

چه تلخ در تو حل شدم ، قدم قدم ، نفس نفس

لحـظه ي شـيرينيِ ما ، طـعـمِ تو آشـنا نبـود

 

نـخـواه در عـزايِ عشـق لباسِ غير تـن كنـم

كـه كَـندن از تو راحـت و تمـامِ ماجـرا نبود

 

در اين تصادفِ غريب ، شكست هرچه داشتم

به جـرمِ دل سـپردنم ، شكـستـه اي رها نبود

 

همين كه شعر مي شوي ، بس است تا يقين كنم

كه ضـربه ي عبـورِ تو ، نـهـايتِ كُـمـا نبـود

 

                                 (  ماني  )  

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٢ - ماندانا ابری