بگو سنجاقکم هستی
حامی

 

  

        حـامـی

 
 
باز یک قصه و یک بودن و نا بـودنِ " ما "
 
و کلاغـی کـه شـده دربـدرِ هـیـچ کجـا
 
 
عشـق آمد  ،  و به دیوارِ جـنونم کوبیـد
 
بسته زنجـیرِ اسارت ، به سر و سینه و پا
 
 
و تـو که در تپـشِ پلـکِ پر از بیـداری
 
شـده ای خـوابِ من و فاتـحِ شهرِ رویا
 
 
یا کـه لبخند مرا کرده غـمت زنـدانی
           در ته دره ی  ای کاش  و  هزاران  اما
 
 
از پـسِ فاصله ها خوب تماشـایم کُـن
 
شعله ی سرکشم و سوخـتنـم ، رازِِ بقا
 
 
          صبر من حامی اين قصه شده ، می دانم 
               آهـنِ قلبِ تـو را نـرم کـند ثانـیه هـا
                                        
 
بـاز امشب ، پـیِ تکـرارِ نـسیمِ یـادت
 
قاصدک هایِ خیالم شده از ساقه جدا

 

 

                                     <   مانــی  >  

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/٩ - ماندانا ابری