بگو سنجاقکم هستی
وعده

 

 

 

 

   * از همه دوستانی که با نظرات و انتقادات به جا باعث بهتر شدن کارام شدن

 

      متشکرم   .

 

  ** پیشاپیش سال نو رو تبریک می گم  هرچند به نظر خودم این روزا با بقیه

 

       روزای سال هیچ فرقی نداره ......

 

 

   وعـده

 

 

خشم و خروش و قهر .... همه یک بهانه است

 

بر گیسوانِ درهـمِ احـسـاس شـانـه است

 

دریـایِ آبـیِ لـغـت و شـاه بیـتِ نـاب !

 

ایـن بازیِ خـیال عـجـب شاعـرانه است

 

در التهاب هِـی به خـودم وعـده می دهم

 

می آیـد او که یک غـزلِ عاشـقانه است .

 

 

ذکـرِ هــزار باره ی نـامـش گـنـاه شــد !

 

تسبیحِ  شعر پاره شـده .... دانه دانه اسـت

 

شـاید حقـیقتـی بِـدَمـد در غـروبِ دل

 

گـرچـه دروغ ، روشـنیِ این  زمانـه است

 

اینجـا کـویـر هـم  به ریا سـبز می شود !

 

دشتِ خـزان زده .... به امیـدِ جوانه است

 

در نـو بهـار .... فاتـحه ی باغ را بـخـوان

 

وقتی کـلاغ !  مظهرِ لطـفِ تـرانـه است

 

 

<  مانـی  >

 

                                                

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/٢٥ - ماندانا ابری