بگو سنجاقکم هستی
آزادی

 

 

آزادی

 

 

 

 

 

دادگـاه عاشقی تشکیـل شد

 

متهم ، من ...... اتهامم : قتلِ عمد

 

عقل قاضی ، دیده منشی ، آمدم از حبس و بند

 

 

خاطـراتـش ، حرفهایش ، حاضـرین و ناظرين

 

شـد وکیـلم قلبِ من ، کـو بـود آنجـا بهترین

 

 

در دفـاع از خود چه گویم؟ .... آی مـردم ، قاتلم

 

کـشـتـم او را در خـودم ....  دیوانه ام یا عاقلم ؟

 

 

گفـت قـلـبـم : اینـچـنین تـعبــیرِ تـو باشـد خـطـا

 

او خودش با دستِ خود بر عشقِ تو  زد تیشه ها

 

 

گر نمـی کشـتی تو را می کـشـت ، این یعنی دفاع

 

مـدرکِ حـرفم :  همـان دل کَنـدنش ، ســمِ وداع

 

 

اضـطـراب و دلهـره ، حبـسِ ابـد یا تبــرئه ؟

 

کـی رسد پايان اين رنج و عذاب و دغدغه .....

 

------------------------------

 

قاضیِ عادل : حضورِ عشق خود جرم و خطاست

 

حکمِ من آزادیِ مـشـروط  و حبسِ غصه هاست

    

                                     

دیـده ام با اشـکِ مـن حـکـمِ مـرا بر دل نـوشت

 

اینک آزادم ...... چـه بازیها کـند این سرنوشت

 

                                            

 

 

                                       < مانی >

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/۱۱ - ماندانا ابری