بگو سنجاقکم هستی
** فراری

فـراري ....

از تو كجـا گـريـزم ؟  اي قـرقـيِ شـكاري

اي آشِـنـاتـر از درد ، مـعـنايِ بـي قـراري

اي سـبـزيِ گذشـته ، اي زرديِ پس از اين

خاكستري تر از بغض ، بر لب هميشه جاري

نامت شروعِ عشق است ، سر چشمه ي ترانه

من تشـنه كامِ‌ دل تنگ ، تو بركـه ي بهاري

از جنـگـلِ وجـودم ، آشفتـه رد شـدي و

هر شاخـه ي شكسته ، از توست يادگاري

باقـي تر از تنفس ، ياغـي تـر از هـوائـي

زنـدانيِ دلـم باش ، اي خواهـشِ فـراري

تو مـوجِ سركشـي و من ساحلم ، بكـوبم

هر ضربه ات در آغوش ، جادويِ ماندگاري

مرگ است آخرِ من ، قاتل چـرا تـو باشي

با جمله اي نفس گير ، كه :          

                                     دوستـم نداري

 

                                                           ( ماني )   

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٢٦ - ماندانا ابری

کما

 

 

كُـمـا

 

 

نام تـو را صـدا زدم ، صـدا ولي صـدا نبـود

بـرايِ خواهـشِ دلم در اين كـلام جـا نبـود

 

اگـر كـه دريـايِ غـرور ، سـدِ ميـانِ مـا نبود

چشمه ي اشكـهای من ، هميـشه بي بـها نبود

 

چه تلخ در تو حل شدم ، قدم قدم ، نفس نفس

لحـظه ي شـيرينيِ ما ، طـعـمِ تو آشـنا نبـود

 

نـخـواه در عـزايِ عشـق لباسِ غير تـن كنـم

كـه كَـندن از تو راحـت و تمـامِ ماجـرا نبود

 

در اين تصادفِ غريب ، شكست هرچه داشتم

به جـرمِ دل سـپردنم ، شكـستـه اي رها نبود

 

همين كه شعر مي شوي ، بس است تا يقين كنم

كه ضـربه ي عبـورِ تو ، نـهـايتِ كُـمـا نبـود

 

                                 (  ماني  )  

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٢ - ماندانا ابری

پايان آغاز

 

 

 

 

 

پایان آغاز

 

 

 

غرقه در حيرتم  و غوطه ورم در افكار

چه شد آن جاذبه ي ما ؟ هيجانِ ديدار

 

روز ، در بسترِ ابـهامِ دلـم گـريانم

و شب از پاسخِ فرضيِ خيالم بيدار

 

آه ، اي خواب كه از پلكِ فشـرده رفتي

گله اي نيست ، تو هم خسته شدي از تكرار

 

بركه ي عشق من از سبزيِِ جانم خشكيد

رفت با شوق كه دريا بشود ، شد انكار

 

قرصِ ماهي كه هـميشه وسطِ آينه بود

اينك افتاده هـلالي به كناري بيـمار

 

تنِ من شمع و تو كبريت صفت دور شدي

خوب شد بوسه زدم بر لبِ داغت يك بار

 

اي كه در خاطرِ من مانائی .....  شعرم         را

  به حسابِ نفسي در قفسِ بغض گذار

 

                                   < مانی >

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱ - ماندانا ابری