بگو سنجاقکم هستی
سفر

 

 

   سـفـر

 

 

 

صـبـر از قصه ی من حـیـران و

گــردش عقـربـه ها را می دیـد

از نـگاهـم به خـیابان بـرخورد !

چـادرِ شـب به تن خود پیـچـید

 

لب مـن شعـرِ دلـم را می گـفت

شیشه ی پنجره سنگیـست صبور !

ایـن هـمـه رهگذر و راه ، ولـی

به تـو زنـجـیر شـده ، پـایِ عبور

 

تـو کجائی کـه بـپرسـی حـالـم

با تـبِ تـنـدِ زمـان ، پیـر شـدم

قابِ رویـائی  "مـا " ، خالی بود

خـیـره در آینـه ، تصـویر شـدم

 

سایـه بر چـهره ی دیـدار نکـش

ابر ، مغـلـوبِ نـبـردِِ نـور است

هر غـروبی به طلـوعی دلخـوش

من به مِهر تو که شاید دور است

 

چـشـمِ امـیـد هـمیـشـه روشـن

من از این فـاصلـه ها مـی گـذرم

عـشق می تـازد و من بر تـرکـش

تا پـس از بـودن تـو  در سـفـرم

 

                                                    < مانی >   

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٢/٢٧ - ماندانا ابری

شما ...

 

 

 

        از همه دوستان بخاطر لطفشون در نمايشگاه کتاب متشکرم ...

 

         ********

 

لا حـولَ و..... سـرگیجـه ی تسبیحِ دعا

 

  اَستغـفروُا

                     حسِ شـما

                                       در هـمـه جـا !

 

  گفتـند بیـا تـوبـه کـن و راحت شــو

 

 

 گفتم که ...

                    اَعـوُذوا

                                  وَ اَعـوُذوا

                                                   به شـما !

 

 

********

 

 

وقـتـی سـبـدِ خـیـال را می چـیدم

 

 

در باغِ دلـم فـقـط تـو را می دیـدم

 

 

پُـر شد سبـد از میـوه ی کالِ دیـدار

 

 

پس ابـر شـدم ، تا بِـرسـد ، باریـدم

 

 

 < مانـی >

 

 

** کتاب بطور دائمی در آدرس دو پست قبل در دسترس است .

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٢/۱٤ - ماندانا ابری