بگو سنجاقکم هستی
وعده

 

 

 

 

   * از همه دوستانی که با نظرات و انتقادات به جا باعث بهتر شدن کارام شدن

 

      متشکرم   .

 

  ** پیشاپیش سال نو رو تبریک می گم  هرچند به نظر خودم این روزا با بقیه

 

       روزای سال هیچ فرقی نداره ......

 

 

   وعـده

 

 

خشم و خروش و قهر .... همه یک بهانه است

 

بر گیسوانِ درهـمِ احـسـاس شـانـه است

 

دریـایِ آبـیِ لـغـت و شـاه بیـتِ نـاب !

 

ایـن بازیِ خـیال عـجـب شاعـرانه است

 

در التهاب هِـی به خـودم وعـده می دهم

 

می آیـد او که یک غـزلِ عاشـقانه است .

 

 

ذکـرِ هــزار باره ی نـامـش گـنـاه شــد !

 

تسبیحِ  شعر پاره شـده .... دانه دانه اسـت

 

شـاید حقـیقتـی بِـدَمـد در غـروبِ دل

 

گـرچـه دروغ ، روشـنیِ این  زمانـه است

 

اینجـا کـویـر هـم  به ریا سـبز می شود !

 

دشتِ خـزان زده .... به امیـدِ جوانه است

 

در نـو بهـار .... فاتـحه ی باغ را بـخـوان

 

وقتی کـلاغ !  مظهرِ لطـفِ تـرانـه است

 

 

<  مانـی  >

 

                                                

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/٢٥ - ماندانا ابری

آه

 

 

   آه ...

 

 

 

 

خالی ام من ، عجـب تماشائی !!

 

می کِشـد خواهشِ تو گـه گاهی ........

 

صورتِ مـبهـمِ عـبـورت را

 

می کِشـد جانِ خسته ام ....

 

  آهــی  ...

 

 

ردِ آهـت گرفـتـه چـشمـانـم

 

چه خـرامان رود ، به تـنـهائی

 

می زند زخمه ی دوباره سکوت

 

بــر دلِ تـارِ نا شـکـیـبـائـی

 

 

برخـلاف مـسـیرِ هـر روزه

 

امشب از راهِ دیگـری رفـته

 

در فـرار از تـکـرّرِ تـکـرار

 

لب مبهوت من به هم بسته 

 

 

آهِ من گم شده ، چه گویم ؟.... آه ؟

 

جنسِ این دو جمیعِ اضداد است

 

آهِ مـن زنـدگـیِ قـلـبـم بـود

 

آن یـکـی آرزویِ بـر بـاد است

 

 

رفتـنت را به آه می گـفتـم

 

رفتـنش را نمـی کنـم باور

 

طاقـتم را پی اش فـرستادم

 

خالی ِمن ، نشـسته خـالی تر ....

 

 

 

< مانی > 

   

 اسفند ۸۴

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/۱۸ - ماندانا ابری

آزادی

 

 

آزادی

 

 

 

 

 

دادگـاه عاشقی تشکیـل شد

 

متهم ، من ...... اتهامم : قتلِ عمد

 

عقل قاضی ، دیده منشی ، آمدم از حبس و بند

 

 

خاطـراتـش ، حرفهایش ، حاضـرین و ناظرين

 

شـد وکیـلم قلبِ من ، کـو بـود آنجـا بهترین

 

 

در دفـاع از خود چه گویم؟ .... آی مـردم ، قاتلم

 

کـشـتـم او را در خـودم ....  دیوانه ام یا عاقلم ؟

 

 

گفـت قـلـبـم : اینـچـنین تـعبــیرِ تـو باشـد خـطـا

 

او خودش با دستِ خود بر عشقِ تو  زد تیشه ها

 

 

گر نمـی کشـتی تو را می کـشـت ، این یعنی دفاع

 

مـدرکِ حـرفم :  همـان دل کَنـدنش ، ســمِ وداع

 

 

اضـطـراب و دلهـره ، حبـسِ ابـد یا تبــرئه ؟

 

کـی رسد پايان اين رنج و عذاب و دغدغه .....

 

------------------------------

 

قاضیِ عادل : حضورِ عشق خود جرم و خطاست

 

حکمِ من آزادیِ مـشـروط  و حبسِ غصه هاست

    

                                     

دیـده ام با اشـکِ مـن حـکـمِ مـرا بر دل نـوشت

 

اینک آزادم ...... چـه بازیها کـند این سرنوشت

 

                                            

 

 

                                       < مانی >

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/۱۱ - ماندانا ابری

نيستی

 

 

       نـیســتی ...

 

 

 

 

 

 از فـرازِ دره ای ، خیره ام به انـتها

 

                                   انتخابِ زندگی ، یا که رفتن و فـنا

 

 

کوره راهِ پشتِ سر ، رفته تا شروعِ من

 

                               دردِ غصـه و بـلا ، داد زد طلـوعِ من

 

 

در سپیدۀ سحر ، شـب دوباره می دمد

 

                              پردۀ سیـاهِ غـم ، پشتِ شیـشه می زند

 

 

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

روشن از وجودِ تو ، نقطـۀ امـیدِ من

  

                                 در وجودِ نازِ تو ، رویـشِ سپـیدِ من

 

 

در تمامِ زندگی ، چشمِ من بـه نقطـه بود

 

                              نقطه ای که خط نشد ، این تمامِ نکته بود

 

 

درۀ نـبودنـت ، می کنـد مرا صـدا

 

                                دیدنِ ندیدنت ، بسته پلکِ خسته را

 

 

عـاشـقانـه مـی روم در دهـانِ نیـسـتی

 

                          وه که جنسِ هم شدیم ، نیـسـتم ، نیستی

 

 

 

                                                   *  مانـی  *

 

 

   * از کتابم : بگو سنجاقکم هستی

           فصل خاکستری

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/٤ - ماندانا ابری