بگو سنجاقکم هستی
پرواز ممنوع

 

 

 

پـرواز ممـنوع

 

 

 

 

وقتی نگاهـت خنـجرِ تیزی به جانم بود

 

وقتی که در طوفانِ حسرت ، قامتم خم بود

 

وقتـی صـدایِ زنـگِ قلـبِ آهـنـینِ تو

 

در گوشِ من بیداریِ یک حسِ مبهم بود

 

وقتی طلوعِ اشکِ من در کنـجِ چشـمانم

 

یاد آورِ خشـمِ من و غوغـایِ ماتـم بود

 

 

گـفـتم زمانِ کـشتنِ پـروانۀ عشق است

 

 جـام بلـورين دلـم ،‌ لبـريز از سـم بود

 

 

                      از این زمان تا ..... نقطه چین ، پرواز ممنوع است

 

                        با تو پريـدن عاقبـت ،‌سنگـی به بالـم بود

 

 

                         از آن همه خورشید ،  در این جسمِ پُـر کینه

 

                        یک سایه مانده ، نام او ؟ ای کاش یادم بود

 

  

در نقـشۀ پیدایـشم انـگـار خـط خورده

 

آن لحظه ای که نامِ آن هرچیز جز غم بود

 

 

                                          < مانی >    

 

 

*****************************

 

تابیـد و شـب تار ز رخسـاره برفت

 

از دیده به دل آمد و صد غصه برفت

 

بر خانۀ جـان نقش رخش ثابت شد

 

از دل نرود ، اگـر چه از دیده برفت

 

 

< مانی >   

 

 

***************************** 

   

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢٦ - ماندانا ابری

عطر بهشت

 

 

 

 

امروز عاشورا  ست ......... 

 

 

عطــر بهشـت

 

 

 

خاک و خاکستر به هم آمیخته

 

وحشتِ غربت به عالم ریخته

 

آتش از جبـر حضورش بی قرار

 

شعله ها از شرم زینب در فرار

 

جــاری آبِ فــرات از اشـکِ اوسـت

 

کاش می زد بوسه ای برجان دوست

 

در میـانِ این هـمه بهـت و صدا

 

پـر شــده از گـل زمـیـنِ کربـلا

 

مستِ این عطـر بهشـتی شد هـوا

 

وای از گــودال و از خـونِ خـدا

 

عقل مجنون شد محـرم چون رسید

 

عشق ، با خورشید عاشورا ، دمید

 

 

<  مــانـی  >

 

عاشورای 1384

 

**********************

 

 

تکـه المـاسی که چشـم عاشقـم دنبال تو

 

 

تکـه ابـری ، تشـنه جانم آمـده در فال تو

 

 

تکه تکه ، تکه تکه ، دل بـبردی ، عاقـبت

 

 

تکـه ی زیـبا بـیا ، جان و دلـم شـد مـال تـو

 

 

< مـانی >

 

< از همون کتابم >

 

**********************

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢٠ - ماندانا ابری

آدمک

 

 

       قول داده بودم از کارای جدیدم بنویسم ، پس تقدیم به شما :

 

 

      آدمـک

 

 

       دینگ ، دنگ ، ساعت هفت

 

              آدمک کوک شده ، باید رفت

 

                       راهِ هرروزه  و تکـرار عبور

 

                                   دنگ ، دنگ ، زنگِ حضور

 

     کار تا مرگِ توان

                            شام ، یک لقمه نان

 

   وقتِ بیداری خواب

                           تا بخوابد تب و تاب

 

   خوابِ بال پرواز

                          یک کبـوتـر یا بـاز

 

   خوابِ آدم بودن

                         خوابِ بی غم بودن

 

   گفـتن نه ، شاید ،

                         به هــزاران بایـد

 

        گردشِ عقربه ها درد آور

 

        کوکِ این آدمکِ بی یاور

 

            باز هـم بـیـداری

 

       زندگی در قفسِ هشیـاری

 

                دینگ ، دنگ ، ساعت هفت

 

               آدمک کوک شـده ، باید رفت

 

 

 

                                                             < مـانی  >

 

---------------------------------------------

 

 

شب است و شب برایِ من ، حکایت حضور تو

 

سـتـاره ها نشـستـه اند ، به مقـدم عـبـور تو

 

کجاست ماهِ آسمان ، که جشن نور شد به پا

 

یقیـن شکسته جام خود ، که بنگرد بلور تو

 

 

< مانی  >

 

 

 از کتابم : " بگو سنجاقکم هستی "

 

                  

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/۱۳ - ماندانا ابری

تو

 

 

 

 

                تـو ...

 

                            

 

                     ز نور ماه ساختم به ذهن خود خیال تو

 

     که آسمان خواب من ، نبیند اوج شام را

 

                  ز بـرگ گـل ببافتم ، به قـامتـم هـوای تو

 

 که عطر خاطرات ما ، نفس شود مشام را

 

                 من از بلور ساختم ، به دیده ام حضور تو

 

 که چشم خسته بنگرد ، هماره برق جام را

 

                 چو شیشه قلب نازکم ، برای قاب لحن تو

 

   سکوت تو شکستـنم ، مخواه این تمام را

 

                من از حروف عشق خود ، قلم زدم به شعر تو

 

                         که عالمی حسد برد ، حلاوتت به کام را

 

 

 

                                               < مانـی >

 

 

 

       از کتابم " بگو سنجاقکم هستی "

                     

                  "  فصل آبی "

 

 

 

 

  

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٦ - ماندانا ابری

 

  

 

     بازم سلام....

      نمی خواستم به روز کنم ، چون دلم می خواست حداکثر نظرات را در مورد

      کارام  بدونم ، ولی طاقت نياوردم .

      پس فقط آخرين نوشته ام رو نخونيد...اگر قبلی ها  رو نخونديد ، در مورد

      اونها  هم نظر بدين ، بی نهايت خوشحالم می کنيد .

 

 

       شکست شيشه دل از همهمه سکوت تو

                چـگونه باورم شـود ، غلغـله هبـوط تو

                            شکسته های تيز دل ، چنان بريده طاقتم

                                   که عاشقانه می کشد ، به لوح جان خطوط تو

 

                                                       < مانی >

 

             از کتاب : * بگو سنجاقکم هستی *

 

 

       

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢ - ماندانا ابری